1470-490

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക നൽകി.

സർക്കാരിനൊപ്പം നാടിനൊപ്പം തരുവണത്തെരു യു.പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക സീന ടീച്ചറും കുടുംബവും കതിരൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റികച്ചണിലേക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 34,108,996Deaths: 452,651