1470-490

ചരമം


നരിക്കുനി: – പാവിട്ടിക്കാവിൽ കെ അപ്പു നായർ (68) നിര്യാതനായി ,ഭാര്യ:-കാർത്ത്യായനി അമ്മ ,മക്കൾ: ഗിരീഷ് കുമാർ ,നിഷ ,മരുമകൻ: മിഥേഷ് (അരീക്കൽ) ,സഹോദരങ്ങൾ:- കേശവൻ നായർ , ,പത്മിനി അമ്മ ,ബാലാമണി അമ്മ ,പരേതരായ കുഷ്ണൻ നായർ, കാർത്ത്യായനി അമ്മ

Comments are closed.