1470-490

പ്രാദേശിക പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം.എൽ.എമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി.

കോട്ടക്കൽ: പ്രാദേശിക പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് എം.എൽ.എ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു.
കോവിഡ് 19 പശ്ചാതലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പത്ര- ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നിലവിൽ യാതൊരു സഹായവും സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് 19 മാ യി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രാദേശിക പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത്. കഷ്ടത്തിലായ ഇവരേയും കുടുംബങ്ങളേയും സഹായിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണെമന്ന് എം.എൽ.എ നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Comments are closed.