1470-490

അന്തരിച്ചു

ജോർജ് കുട്ടി.(മംഗളം ദിനപത്രം ) പാറേക്കാട്ട് ഹൗസ് കാവിൽ കടവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. 22-04-2020 രാത്രി 12 മണിക്ക് നിര്യാതനായി.. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ടു 3 മണിക്ക് കോതപറമ്പ് പള്ളിശിമിത്തേരിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു…

Comments are closed.