1470-490

ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

ലോക്ക് ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നകുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറ്റ്യാടി അർബൻ ബേങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ചെയർമാൻ കെ. പി അബ്ദുൾ മജീദ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

Comments are closed.