1470-490

പാലക്കാട് നഗരാതിർത്തികൾ അടച്ചു

പാലക്കാട് നഗരാതിർത്തി കൾ അടച്ചു’ നഗരത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെയാണ് അടച്ചത് ‘ ഇതോടെ ജനം വെട്ടിലായി. പാലക്കാട് നഗരം ഹോട്ട് സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് അതിർത്തികൾ അടച്ചത് ‘

Comments are closed.