1470-490

പെൻഷൻ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നീതിയിലേക് സംഭാവന നൽകി

ഇ.എം.എസ് നഗർ കരാകുന്നിലെ പനോളി ദേവകി രണ്ടുമാസത്തെ കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നീതിയിലേക് സംഭവനനൽകി

Comments are closed.

x

COVID-19

World
Confirmed: 0Deaths: 0