1470-490

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക നൽകി

എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള തുക നൽകി അരങ്ങേറ്റു പറമ്പ് സീനിയർ ബേസിക്ക് സ്കൂളിലേ അദ്ധ്യാപകർ മാതൃകയായി

Comments are closed.