1470-490

വിഷു നാളിൽ 88 കുടുബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റ് നൽകി

ഉള്ളിയേരി: പുത്തൻഞ്ചേരിമണ്ണപ്പറമ്പത്തശ്രീ കരിയാത്തൻ ജലദുർഗ്ഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വിഷു നാളിൽ 88 കുടുബ ങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റ് നൽകി

ശ്രീധരൻ ചാലൂര് ബിജു യം പി മണി ചാലിൽ മനോജ് ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Comments are closed.