1470-490

ചരമം


മടവൂർ :- നെമ്മേത്ത് നാരായണി അമ്മ (96) നിര്യാതയ്യായി ,സഹോദരങ്ങൾ:- മീനാക്ഷി അമ്മ ,സരോജിനി അമ്മ ,ശങ്കരൻ നായർ ,ദേവകി അമ്മ ,പരേതനായ മാധവൻ നായർ

Comments are closed.