1470-490

സ്റ്റുഡന്റ് പൊലിസ് തിരക്കിലാണ്.


തലശ്ശേരി: തിരുവങ്ങാട് ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പൊലിസ് കാഡറ്റുകൾ വളരെ തിരക്കിലാണ്. ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങാനാവാത്തതിനാൽ ഓൺലൈനായി കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി ചെയ്യുകയാണിവർ. എസ്. പി.സി യുടെ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള നിർദേശങ്ങളും, അതേ പോലെ സ്വന്തം ആശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ കർമ്മനിരതരാവുന്നത്. ചിത്രരചന, കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമാണം, പുസ്തക പാരായണം, ഭാഷാ പരിചയപ്പെടൽ, വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ, വാനനിരീക്ഷണം, പ്രകൃതിയിലെ അപൂർവ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തൽ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖല. ഓരോ ദിവസവും നിർദേശിച്ച ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറക്ക് ഓൺലൈനായി അയച്ച് അതിന്റെ വ്യക്തത ഉറപ്പാക്കണം. തലശ്ശേരിയിലെ വ്യദ്ധസദനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്കാശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്തിയിരുന്നു.

Comments are closed.