1470-490

കോവിഡ് 19: തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേരെ കൂടി വിടുതൽ ചെയ്തു .

നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ 10030 പേർ.

കോവിഡ്19 രോഗവിമുക്തിയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 12 ) മൂന്നു പേരെ കൂടി വിടുതൽ ചെയ്തു.ഇനി രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർ. ആശുപത്രീകളിൽ പുതുതായി 4 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 13 പേരെ വിട്ടയച്ചു. ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ 10019പേരും ആശുപത്രികളിൽ 11 പേരും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10030 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. ഒരാളെ പുതുതായി വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി.
ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 12) 12 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇതു വരെ 904സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അതിൽ 891 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വന്നിട്ടുണ്ട്. 13എണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട്. 175 ഫോൺകോളുകൾ ജില്ലാ കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ ലഭിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിലുളളവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണയേകുന്നതിനായി സൈക്കോ-സോഷ്യൽ കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനം തുടരുന്നുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 12) 121 പേർക്ക് കൗൺസലിംഗ് നൽകി.
ദ്രുതകർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി. നിരീക്ഷണത്തിലുളളവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും നൽകി. ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 12) 2990 വീടുകൾ ദ്രുതകർമ്മസേന സന്ദർശിച്ചു.

Comments are closed.