1470-490

പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക് നൽകി.

2വാർഡ് ADS അവരുടെ കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ബാലുശ്ശേരി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ്‌ രൂപലേഖ കൊമ്പിലാടി നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു

Comments are closed.