1470-490

ചരമം

പങ്കജാക്ഷൻ നായർ ഗുരുവായൂർ: പുത്തമ്പല്ലി ചീരേടത്ത് ഐശ്വര്യയിൽ പങ്കജാക്ഷൻ നായർ (84) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: രമണി.
മക്കൾ: സുനിൽ കുമാർ, സുജയ് കുമാർ.
മരുമക്കൾ: മാലതി, സോണിയ

Comments are closed.