1470-490

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംഭാവന നൽകി


മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംഭാവന നൽകി. ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 15 ലക്ഷവും എടത്തിരുത്തി കിസാൻ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഏഴ് ലക്ഷവുമാണ് സംഭാവന നൽകിയത്. ബാങ്ക് നൽകുന്ന തുകയും ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓണറേറിയവും ഡയറക്ടർമാരുടെ സിറ്റിങ്ങ് ഫീസും ഉൾപ്പെടെയാണിത്.
ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു, എടത്തിരുത്തി കിസാൻ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആർ കെ ബദറുദ്ദീൻ എന്നിവർ തുകയടങ്ങിയ ചെക്ക് ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എയ്ക്ക് കൈമാറി. എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ്, അഡ്വ ജ്യോതി പ്രകാശ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Comments are closed.