1470-490

അനുശോചിച്ചു

നരിക്കുനി: -സംഗീത സംവിധായകൻ എം കെ അർജുനൻ ,സിനിമാ-നാടക നടൻ കലിംഗ ശശി തുടങ്ങിയവരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അക്ഷര സാംസ്ക്കാരിക വേദി അനുശോചിച്ചു ,ഷം സു-നരിക്കുനി അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു ,കെ അൻസാർ ,വി അർജുൻ ,കെ സ ബിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ,

Comments are closed.