1470-490

കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ സഹായം.


കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ സൗഭാഗ്യ, റഹ്മത്ത്, ആശീർവാദം, തേജസ്സ്, പൗർണ്ണമി എന്നീ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളാണ് പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും നൽകിയത്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തമായി വിളയിച്ച പച്ചക്കറികളാണ് കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചനിൽ എത്തിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൻ ദിവ്യ ഗിരീഷ് സാധങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

Comments are closed.