1470-490

നരിക്കുനി കെ എസ് ഇ ബി അണു മുക്തമാക്കി

നരിക്കുനി കെ എസ് ഇ ബി യും ,പരിസരവും , ഫയർഫോഴ്സിന്റ നേതൃത്വത്തിൽ അണു മുക്തമാക്കുന്നു


നരിക്കുനി: – കെ എസ് ഇ ബി നരിക്കുനി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസും ,പരിസരവും ,നരിക്കുനി ഫയർഫോഴ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അണു മുക്തമാക്കി,

Comments are closed.