1470-490

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്, കക്കട്ടിൽ റൂറൽ സഹകര ബേങ്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി

ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് കെ.കൃഷ്ണൻ കൈമാറുന്നു.

രഘുനാഥ്.സി.പി.

കുറ്റ്യാടി: കക്കട്ടിൽ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് കോവിഡ് 19 ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി.
ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെശമ്പളം, ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഹോണറേറിയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ.കൃഷ്ണൻ സഹകരണ അസി: രജിസ്ത്രാർ (പ്ലാനിംഗ്) എ.കെ.അഗസ്തിക്ക് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് സിക്രട്ടറി ദയാനന്ദൻ, അസി: സിക്രട്ടറി കെ.ടി വിനോദൻ, ചീഫ് എക്കൗണ്ടന്റ് എം.ഗീത ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരായ വി.പി.മോഹൻകുമാർ, എൻ.കെ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Comments are closed.