1470-490

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻവിതരണം ജില്ലയിൽ 88% പൂർത്തിയായി


സാമൂഹ്യക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ 46.07കോടി രൂപ നൽകി. ഇതുവരെ 88% വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 189160 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഇതുവരെ പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്. തൃശൂർ താലൂക്കിൽ 38416 പേർക്കും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 19755, കുന്നംകുളം -18186, തലപ്പിള്ളി -32361, മുകുന്ദപുരം – 28825, ചാവക്കാട് – 22233, ചാലക്കുടി – 29384 എന്നിങ്ങനെയാണ് പെൻഷൻ ലഭിച്ചവർ.
158 സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്തത്. ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരുടെയും വരുമാനം നിലച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തുക വിപണിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
കർഷകതൊഴിലാളി പെൻഷൻ, വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ, വികലാംഗ പെൻഷൻ, അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെ പെൻഷൻ, വിധവാ പെൻഷൻ എന്നീ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ജില്ലയിൽ 2,20,000 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ക്ഷേമപെൻഷൻ പ്രയോജനപ്പെടും.
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനായി സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുകയും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഒരു കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻഷൻ നൽകുന്നതിലേക്ക് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഇതുവരെ 300 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 981 കളക്ഷൻ ഏജന്റുമാർ വഴിയാണ് തുക വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഏജന്റുമാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണവും സുരക്ഷക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്‌ക്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും ഇവർക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ പെൻഷനാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

Comments are closed.