1470-490

മാഹി കടപുറത്തെ മത്സ്യവിൽപ്പന – ലേലം

RA അമൻ ശർമ്മ – മാഹിയുടെ പ്രത്യേക ചുമതലയുള്ള SP രാജശങ്കർ വെള്ളാട്ട്, SI റീന ഡേവിഡ് – ഫിഷറീസ് ഉ6ദ്യാഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ

മദ്യം സുലഭം.
പൂഴിത്തല,സ്റ്റേഷൻ ഭാഗങ്ങളിൽ.ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ബ്രാൻറ്.ഷാപ്പുകാരുമായി ചേർന്നാകും.
250 രൂപയുടെ സാധനം 600 മുതൽ 800 വരെ.

Comments are closed.