1470-490

ചിത്രരചനാ മത്സരം:വിഷയം-കൊറോണക്കാലത്തെ നിറക്കൂട്ടുകൾ

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ‘കൊറാണക്കാലത്തെ നിറക്കൂട്ടുകൾ’ എന്ന പ്രമേയത്തിലൂന്നി ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് മാധ്യമത്തിലും വരയ്ക്കാം. എ3 സൈസ് കടലാസിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ‘secretary@lalithkala.org’ എന്ന ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയ്ക്കണം. എൽ.പി., യു.പി., ഹൈസ്‌ക്കൂൾ, ഹയർസെക്കന്ററി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട കൊച്ചു കലാകാരന്മാർക്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ ഇമേജുകൾ അയ്ക്കാം. ഓരോ ജില്ലയിലേയും 12 വീതം മിടുക്കരായ കലാകൃത്തുകളെ കണ്ടെത്തി സമ്മാനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എത്തിച്ചു നൽകും. ‘കൊറാണക്കാലത്തെ നിറക്കൂട്ടുകൾ’എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അര പേജിൽ കവിയാത്ത ഒരു കൊച്ചു കുറിപ്പും തയ്യാറാക്കി രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടൊപ്പം അയക്കണം. ചിത്രത്തോടൊപ്പം, ചിത്രത്തിന് പേര് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതും കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി അക്കാദമിക്ക് അയ്ക്കുക. ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അക്കാദമിയിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന ഏപ്രിൽ 20.
പേര്……..പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്…..സ്‌ക്കൂൾ……..സ്‌ക്കൂളിന്റെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ്……..ജില്ല……………സ്‌ക്കൂളിന്റെ ലാൻഡ് നമ്പർ……….അച്ചന്റെ/അമ്മയുടെ പേര്…………വിലാസം…………….ഫോൺ നമ്പർ ……………..ഇ-മെയിൽ അഡ്രസ്സ്………..

Comments are closed.