1470-490

വിരമിച്ചു.

കുറ്റ്യാടി :- മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച കായക്കൊടി പട്ടർകുളങ്ങര എൽ.പി.സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഇ.ലോഹിതാക്ഷൻ.

Comments are closed.