1470-490

അണുനശീകരണം നടത്തുന്നു.

ഫയർ @റെസ്ക്യൂ സർവീസ് കൊറോണ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മടവൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, സി. എം. മഖാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തുന്നു.

Comments are closed.