1470-490

ചരമം

യശോഭ
മാഹി: ചാലക്കര എം.ജി.കോളജിന്നടുത്ത കുഞ്ഞിം വീട്ടിൽ യശോദ ( 87) നിര്യാതയായി.
പരേതനായ കൃഷ്ണ (ഇടയിൽ പീടിക ) ന്റെ ഭാര്യയാണ്.ചന്ദ്രൻ ഏകുകനാണ്.

Comments are closed.