1470-490

ചരമം

പെങ്ങാമുക്ക് കരിച്ചാൽ റോഡ് കിളിയംപറമ്പിൽ ജാനകി  (92) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാര അയിനൂർ ക്രിമറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു . മകൻ: വാസു. മരുമകൾ: തങ്ക.

Comments are closed.