1470-490

ചരമം

നരിക്കുനി: -അത്താണി അന്തേവാസി ചീക്കിലോട് സ്വദേശി ദേവകി അമ്മ (74)മരണപ്പെട്ടു.

Comments are closed.