1470-490

സാമൂഹ്യ അടുക്കളയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നു.

നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെങ്ങോട്ടു പൊയിൽ എൽ . പി . സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യ അടുക്കളയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ

Comments are closed.