1470-490

പച്ചക്കറികൾക്ക് അമിത വില: പരിശോധന

തൃശൂർ:പച്ചക്കറികൾക്ക് അമിത വിലയിടാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് തൃശൂർ ശക്തൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ

Comments are closed.