1470-490

മടവൂരിൽ ചാരായ വാറ്റ് കേന്ദ്രം പിടികൂടി

മടവൂർ മുട്ടാഞ്ചേരി കൊല്ലരു കണ്ടിമലയിൽ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയ വാറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ

Comments are closed.