1470-490

കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് പോലീസ്

കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് പോലീസ്;
നാട്ടുകാരെ പരസ്യമായി ഏത്തമിടീപ്പിച്ചു…
ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം..
ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം,
നിയമപരമായ സഹായം നൽകണം

Comments are closed.