1470-490

തിറ ഉത്സവം മാറ്റിവെച്ചു.


ഉള്ളിയേരി: ഉള്ളിയേരി കരിങ്ങറ്റി കോട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ 27, 28 തീയ്യതികളിൽ നടത്താനിരുന്നതിറ ഉത്സവം മാറ്റിവെച്ചു.

Comments are closed.

x

COVID-19

India
Confirmed: 29,510,410Deaths: 374,305