1470-490

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർ വിളിക്കൂ

Shut down കാരണം ഭക്ഷണമില്ലാത്തവരായി ആരെങ്കിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക
അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നതാണ്
നമ്പർ: 94465 10705,8593853818 (24 hours)
INDIAN BANK

Comments are closed.