1470-490

മാർക്കറ്റിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ

കുവൈത്ത്​സിറ്റി: ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉപ
ഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കോവിഡ്
പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
കുവൈത്ത്​ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷി
ക്കുന്ന ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ
അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്​ സാനിറ്റൈസർ,
കൈയുറ എന്നിവ എല്ലാ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും നൽകുന്നുണ്ട്​. പല ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിളും പ്രയോരിറ്റി ഹെൽത്ത്​​ കൗണ്ടറുകളും
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ആളുകൾ അടുത്തിടപഴകുന്നത്
ഒഴിവാക്കി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് ഉറ
പ്പാക്കുന്നുണ്ട്​.
ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക്​ അനുസരിച്ചാണ്
ഭക്ഷ്യവസ്​തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ചത്. ജീവനക്കാർ മാസ്
കും കൈയുറയും ധരിക്കുകയും സൂക്ഷ്​മത പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
സാനി​റ്റെസർ ഉപയോഗിച് നിരന്തരം സ്​റ്റോറും
വഴികളും ശുചീകരിക്കുന്നുണ്ട്​. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശുവൈഖ്, അല്‍റായ്, സൂഖ് മുബാറകിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ അധികൃതര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നട ത്തിയ 20 കടകള്‍ക്കെതിരെ നട പടിയെടുത്തു. കൊറോണ വൈറസിനെ തു ടര്‍ന്നു മന്ത്രിസഭയും ആരോഗ്യമ
ന്ത്രാലയവും മുന്നോട്ടുവെച്ച നിയ മങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്ത കടകള്‍ക്കെ
തിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്.

Comments are closed.