1470-490

പ്രെലിമിനറി എം ഡി/എം എസ്സ് (ആയുർവ്വേദ) ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ


കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2020 ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടു മുതലാരംഭിക്കുന്ന പ്രെലിമിനറി എം ഡി/എം എസ്സ് (ആയുർവ്വേദ) ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2012 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2020 മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറു മുതൽ ഏപ്രിൽ ആറു വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രിൽ എട്ടു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

Comments are closed.