1470-490

ദർഘാസ്

ചാവക്കാട് ഐസിഡിഎസിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 126 അങ്കണവാടികൾക്ക് പ്രീസ്‌കൂൾ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മാർച്ച് 17 ഉച്ച രണ്ട് മണി. ഫോൺ: 0487 2507707.

Comments are closed.