1470-490

ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എ എം എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ


കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2020 ഏപ്രിൽ പതിനാറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എ എം എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2012 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2020 മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടു മുതൽ പതിനെട്ടു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപതു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

Comments are closed.