1470-490

എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ


കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2020 ഏപ്രിൽ ഇരുപതു മുതലാരംഭിക്കുന്ന എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് I സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2020 മാർച്ച് ഇരുപതു മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ടു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഏപ്രിൽ മൂന്നു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

Comments are closed.