1470-490

മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പാർട്ട് I ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി


2020 ഏപ്രിൽ ആറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പാർട്ട് I ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2017 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Comments are closed.