1470-490

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കെ.മുരളീധരൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ജനറൽ സെക്രടറി ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സുനോജ് തമ്പി

Comments are closed.