1470-490

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അംഗനവാടികൾ, കോളേജുകൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, എയ്ഡഡ് അൺ -എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് ജില്ല കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല

Comments are closed.