1470-490

സൗജന്യ ക്യാൻസർ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം (10/03/2020)


തിരൂർ – സിറ്റി ആശുപത്രി. ജില്ലയിലെ ഗൈനക്കോളജി കൂട്ടായ്‌മയും ഓൾ ഇന്ത്യാ ഗൈനക്കോളജി സംഘടനയും സംയുക്തമായി വനിതാ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും പുരുഷ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ ആശ്രിതർക്കും വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ ക്യാൻസർ നിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം തിരൂർ DYSP KA സുരേഷ് ബാബു
രാവിലെ 9 30

Comments are closed.