1470-490

ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്

    2020 മാർച്ച് പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Comments are closed.