1470-490

രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി

          2020 ഏപ്രിൽ എട്ടു മുതലാരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Comments are closed.