1470-490

എം പി എച്ച് പാർട്ട് I ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷാ അപേക്ഷ


        കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2020 ഏപ്രിൽ ആറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന എം പി എച്ച് പാർട്ട് I  ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2017  സ്കീം) പരീക്ഷക്ക് 2020 മാർച്ച് പത്തു മുതൽ ഇരുപതു വരെ ഓൺലൈൻ ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.  പേപ്പറൊന്നിനു 105/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്നു വരേയും, 315/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.  

Comments are closed.