1470-490

മുല്ലശ്ശേരി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്ക് 54.8 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചതായി ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി

കുന്നംകുളം: പാവറട്ടി – മുല്ലശ്ശേരി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്ക് 54.8 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചതായി ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി. മുരളി പെരുനെല്ലി എം.എൽ.എ. നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മുല്ലശ്ശേരി, പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുരളി പെരുനെല്ലി സബ്മിഷൻ ഉന്നയിച്ചത്. പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ശുദ്ധ ജല വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി 109 കിലോമീറ്റർ വിതരണ ശൃം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫണ്ടിന് അനുമതി ലഭിച്ചത്. പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കിണറിന്റെയും ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവറട്ടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 6.7 ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലസംഭരണിയുടെ 60 ശതമാനവും, മുല്ലശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 5.5 ലക്ഷം ലീറ്റർ ജലസംഭരണിയുടെ 98 ശതമാനവും പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം രണ്ട് ജലസംഭരണികളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിക്കും. ചാട്ടുകുളം മുതൽ പാവറട്ടി, മുല്ലശ്ശേരി ജലസംഭരണി വരെയുള്ള  ഗ്രാവിറ്റിമെയിൻ 1.5. കീലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അമ്പത് ശതമാനവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് റോഡ് കട്ടിംഗിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും എം.എൽ.എയ്ക്ക് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.

Comments are closed.