1470-490

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത അകമ്പാടത്ത് മരം മുറിയ്ക്കാൻ കയറിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി വെള്ളച്ചാമി എന്നയാൾ മരത്തിൽ നിന്നും താഴെ വീണ മരിച്ചു.

Comments are closed.