1470-490

എൻ പി ആർ ഉടൻ വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകി. സെൻസസും എൻപിആറും ഉടൻ വേണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇതു സംബന്ധിച്ച 14 പേജുള്ള കത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെൻസസിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്തംബർ വരെയാണ്. എൻപിആർ ആദ്യ ഘട്ടത്തിനൊപ്പം വേണമെന്നാണ് നിർദേശം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കത്തയച്ചത്.

Comments are closed.