1470-490

ഹോ എന്ത് ചൂട്

കരിയിലകിളി

ദിനംപ്രതി അധികരിക്കുന്ന ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ പക്ഷികൾക്കയി ഒരുക്കിയ ദാഹസംഭരണിയിൽ  കുളിക്കുന്ന കരിയിലകിളികൾ. സംസ്ഥാനത്തെ എക മയിൽ സങ്കേതമായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂർ വനംവകുപ്പ് ഉദ്ധ്വനത്തിലെ കാഴ്ച്ച

Comments are closed.