1470-490

ഗായത്രി പുഴയിൽ ഒരു മൃദദേഹം പൊങ്ങി.

പഴയന്നൂർ: കൊണ്ടാഴി എഴുന്നെള്ളത്ത്ക്കടവിനു സമീപം ഗായത്രി പുഴയിൽ ഒരു മൃദദേഹം പൊങ്ങി.

Comments are closed.